Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2014

Προσλήψεις εκπαιδευτικών σε Κέντρα Διά Βίου Μάθησης

Αρκετές θέσεις εργασίας προσφέρονται αυτή την περίοδο σε εκπαιδευτικούς από διάφορούς φορείς.  Ένας εξ αυτών των φορέων είναι και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) που θα προχωρήσει στην πρόσληψη εκπαιδευτών για τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης σε Στερεά Ελλάδα και Νότιο Αιγαίο.

Όσον αφορά τις ειδικότητες σε αυτές περιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί αγγλικής γλώσσας, γαλλικής, γερμανικής, ειδικής αγωγής, εικαστικών, ελληνικής γλώσσας (φιλόλογοι ΠΕ02), θεάτρου, κινηματογράφου, εικαστικών, παιδαγωγικής (δάσκαλοι, νηπιαγωγοί) και άλλες ειδικότητες.
Οι Εκπαιδευτές θα καταταχθούν με βάση το σύνολο των μορίων τους σε πίνακες ταξινομημένους ανά ΔΗΜΟ και Ειδικότητα/Γνωστικό Αντικείμενο και θα επιλέγονται σύμφωνα με την κατάταξή τους, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες που θα προκύψουν στους Δήμους όπου επιλέχθηκαν.
Οι ενδιαφερόμενοι επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση για μία μόνο ειδικότητα και σε έναν μόνο δήμο της επιλογής τους. Η υποβολή περισσοτέρων αιτήσεων και η επιλογή περισσοτέρων δήμων αποτελεί λόγο αποκλεισμού από τη διαδικασία επιλογής.
Αιτήσεις που δεν αποστέλλονται ταχυδρομικά με μορφή συστημένου, αλλά με e-mail ή με fax δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4, από 10/10/2014 έως και 23/10/2014.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι στην προκήρυξη.

Προσλήψεις ξενόγλωσσων εκπαιδευτικών σε ΙΕΚ και ΕΠΑΣ υπουργείου Τουρισμού

Σε προσλήψεις εκπαιδευτικών ξενόγλωσσων ειδικοτήτων θα προχωρήσει και το Υπουργείο Τουρισμού για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των ΕΠΑΣ και ΙΕΚ. Το εκπαιδευτικό προσωπικό θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως οχτώ (8) κατ’ ανώτατο όριο μηνών. Κάποιοι από τους εκπαιδευτικούς θα είναι ωρομίσθιοι και κάποιοι αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου.

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: από 11/10/14 έως και 20/10/2014.

Α.1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΕΚ
Α.1.1. ΙΕΚ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ
Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί
1. Μία (1) θέση ωρομίσθιων Αγγλικής Γλώσσας (ΠΕ)
2. Μια (1) θέση ωρομίσθιων Γερμανικής Γλώσσας (ΠΕ)
3. Μια (1) θέση ωρομίσθιων Γαλλικής Γλώσσας (ΠΕ)
Α.1.2. ΙΕΚ ΡΟΔΟΥ
Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί
1. Μία (1) θέση ωρομίσθιων Αγγλικής Γλώσσας (ΠΕ)
2. Μία (1) θέση ωρομίσθιου Γαλλικής Γλώσσας (ΠΕ)
3. Μια (1) θέση ωρομίσθιων Γερμανικής Γλώσσας (ΠΕ)

Α.1.3. ΙΕΚ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί
1. Μία (1) θέση ωρομίσθιων Αγγλικής Γλώσσας (ΠΕ)
2. Μία (1) θέση ωρομίσθιου Γαλλικής Γλώσσας (ΠΕ)
3. Μια (1) θέση ωρομίσθιων Γερμανικής Γλώσσας (ΠΕ)

Α.1.4. ΙΕΚ ΑΘΗΝΩΝ
Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί
1. Μία (1) θέση ωρομίσθιων Αγγλικής Γλώσσας (ΠΕ)
Α.1.5. ΙΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κρήτης
Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί
1. Μία (1) θέση ωρομίσθιων Αγγλικής Γλώσσας (ΠΕ)
2. Μία (1) θέση ωρομίσθιων Γερμανικής Γλώσσας (ΠΕ) 4
3. Μία (1) θέση ωρομίσθιου Γαλλικής Γλώσσας (ΠΕ)
Α.1.6. ΙΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί
1. Μία (1) θέση ωρομίσθιων Αγγλικής Γλώσσας (ΠΕ)
2. Μία (1) θέση ωρομίσθιου Γαλλικής Γλώσσας (ΠΕ)
3. Μία (1) θέση ωρομίσθιου Γερμανικής Γλώσσας (ΠΕ)
Α.1.7. ΙΕΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί
1. Μία (1) θέση ωρομίσθιων Αγγλικής Γλώσσας (ΠΕ)
2. Μία (1) θέση ωρομίσθιου Γαλλικής Γλώσσας (ΠΕ)
Α.1.8. ΙΕΚ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ
Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί
1. Μία (1) θέση ωρομίσθιων Αγγλικής Γλώσσας (ΠΕ)
2. Μία (1) θέση ωρομίσθιων Γερμανικής Γλώσσας (ΠΕ)
3. Μία (1) θέση ωρομίσθιου Γαλλικής Γλώσσας (ΠΕ)
Α.1.9. ΙΕΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί
1. Μία (1) θέση ωρομίσθιων Αγγλικής Γλώσσας (ΠΕ)
2. Μία (1) θέση ωρομίσθιων Γερμανικής Γλώσσας (ΠΕ)
3. Μία (1) θέση ωρομίσθιου Γαλλικής Γλώσσας (ΠΕ)
Α.2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΑΣ
Α.2.1. ΕΠΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ
Αναπληρωτές με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας
1. Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ 06 Αγγλικής Γλώσσας
2. Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ 07 Γερμανικής Γλώσσας
Α.2.2. ΕΠΑΣ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ
Αναπληρωτές με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας
1. Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ 06 Αγγλικής Γλώσσας
2. Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ 05 Γαλλικής Γλώσσας
Α.2.3. ΕΠΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Αναπληρωτές με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας
1. Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ 06 Αγγλικής Γλώσσας
2. Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ 05 Γαλλικής Γλώσσας
3. Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ 07 Γερμανικής Γλώσσας
Α.2.4. ΕΠΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Αναπληρωτές με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας
1. Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ 06 Αγγλικής Γλώσσας
2. Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ 07 Γερμανικής Γλώσσας
3. Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ 05 Γαλλικής Γλώσσας
Α.2.5. ΕΠΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
Αναπληρωτές με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας
1. Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ 06 Αγγλικής Γλώσσας
2. Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ 05 Γαλλικής Γλώσσας
Α.2.6. ΕΠΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Αναπληρωτές με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας
1. Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ 06 Αγγλικής Γλώσσας
2. Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ 05 Γαλλικής Γλώσσας
3. Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ 07 Γερμανικής Γλώσσας
Α.2.7. ΕΠΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Αναπληρωτές με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας
1. Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ 06 Αγγλικής Γλώσσας
2. Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ 05 Γαλλικής Γλώσσας
3. Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ 07 Γερμανικής Γλώσσας
Α.2.8. ΕΠΑΣ ΡΟΔΟΥ
Αναπληρωτές με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας
1. Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ 06 Αγγλικής Γλώσσας
2. Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ 05 Γαλλικής Γλώσσας
3. Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ 07 Γερμανικής Γλώσσας
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην προκήρυξη.ΠΗΓΗ news.gr 

Δημοφιλείς αναρτήσεις.